گزارش عملکرد

گزارش عملکرد فصل زراعی 1396-1397

زراعت

عملکرد محصولات زراعی شهرستان آبیک فصل زراعی 1396-1397

جدول 9-1: غلات پاییزه

غلات پاییزه

سطح

عملکرد

تولید

گندم آبی

14171

4.3

60673

کندم دیم

1450

0.6

851

جو آبی

3288

3.8

12440

جو دیم

50

0.6

30

کلزا

2799

2.1

5914

جدول 9-2: حبوبات

حبوبات

سطح

عملکرد

میزان

عدس آبی

2

1.5

3

عدس دیم

40

0.5

20

نخود آبی

23

0.9

22

نخود دیم

205

0.5

113

لوبیا

6

3

18

جدول 9-3: سبزی و صیفی جالیز

سبزی و صیفی جالیز

سطح

عملکرد

میزان

گوجه فرنگی

31

40

1232

هندوانه

0.5

60

30

هندوانه دیم

92

18

1618

خربزه

109

31

3375

خیار

1

20

20

کاهو

16

42

668

انواع کلم

2

50

100

جدول 9-4: نباتات علو فه­ای

نباتات علو فه­ای

سطح

عملکرد

میزان

ذرت دانه ای

120

9

1080

ذرت علوفه ای

5420

52

179900

یونجه آبی

2665

13

34530

جدول 9-5: سایر

سایر

سطح

عملکرد

میزان

چغندرقند

455

59

27000

آفتابگردان روغنی

28

0

0

ترکیب کشت شهرستان آبیک

سال زراعی

غلات پاییزه

حبوبات

نباتات علوفه­ای

سبزی و صیفی و جالیز

سایر

جمع کل

96-97

21758

257

8205

251

484

30955

سهم از کل

3/70

8/0

5/26

8/0

3/1

100

بررسی روند ده ساله ترکیب کشت شهرستان کاملا نشان دهنده کنترل سطوح کشت ( کاهش 8000 هکتاری) و جابجایی ترجیح کشت از محصولات نیازآبی بالا (کاهش 10 درصدی علوفه و سبزی و صیفی) به غلات حبوبات و چغندر قند می­باشد.

سال زراعی

غلات پاییزه

نباتات علوفه ای

87-88

23870

11855

88-89

23912

11046

89-90

25991

13231

90-91

25653

14271

91-92

26027

15641

92-93

24529

13446

93-94

21950

12361

94-95

21824

10512

95-96

22641

9835

96-97

21758

8205

وضعیت کاشت، داشت و تولید کشت پاییزه شهرستان آبیک در سال زراعی 97-1396

گنــــدم

نوع کشت

کشت

97-96

توضیحات

ملاحظات

آبی

سطح کل کشت

14171 هکتار

 

کشت مکانیزه شامل خطی کار، کمبینات، کشت مستقیم، عمیق کار دیم، و مابقی سطح توسط دستگاه سانتریفوژ کشت گردیده است.

توزیع بذر

7940 هکتار (پوشش 56%)

1985 تن

کشت مکانیزه

10221 هکتار

 

درجه مکانیزاسیون

72%

 

خاک ورزی حفاظتی

2170 هکتار

 

دیم

سطح کل کشت

1400

 

توزیع بذر

290 هکتار

(پوشش 21%)

35 تن

کشت مکانیزه

170

 

درجه مکانیزاسیون

12%

 

خاک ورزی حفاظتی

100 هکتار

 

جو

نوع کشت

کشت

97-96

توضیحات

ملاحظات

آبی

سطح کل کشت

3288 هکتار

 

کشت مکانیزه شامل خطی کار، کمبینات، کشت مستقیم، و مابقی سطح توسط دستگاه سانتریفوژ کشت گردیده است.

توزیع بذر

785 هکتار

(پوشش 24 %)

157 تن

کشت مکانیزه

2349 هکتار

 

درجه مکانیزاسیون

71 %

 

خاک ورزی حفاظتی

583 هکتار

 

کلزا

کشت

97-96

توضیحات

ملاحظات

سطح کل کشت

قرارداد 3245 هکتار

بهره بردار 640 نفر

کشت مکانیزه شامل خطی کار، کمبینات، دستگاه ریزدانه کار، و مابقی سطح توسط دستگاه سانتریفوژ کشت گردیده است.

کشت 2988 هکتار

سطح سبز 2988 هکتار

توزیع بذر

18/4 تن

توزیع 18رقم مختلف

کشت مکانیزه

2768 هکتار

 

درجه مکانیزاسیون

93 %

 

خرید تظمینی محصولات زراعی (تابستان 97)

میزان

خرید

به تفکیک

مراکز خرید

ردیف

نام مرکز خرید

نام و نام خانوادگی کارشناس گزارش دهنده (عامل ذی‌حساب)

میزان خرید کل از ابتدا (kg)

1

تعاونی البرز

مرتضی کرامت زاده

12,457,900

2

کیمیا خوشه1

محسن شفیعی

26,597,660

3

کیمیا خوشه 2

بابا قصابها

12,378,570

4

شمس آذر2

امیرحسین شیخ حسنی

22,042,050

جمع کل خرید گندم ( کیلوگرم )

73,476,180

آمار خرید کلزا سینای قشلاق

2088000

باغبانی

وضعیت موجود

موضوع

سطح /هکتار

سطح /واحد

تولید

باغات مثمر

3500

-

37،000

گلخانه

15

-

900

قارچ خوراکی

-

13

5500

کمپوست قارچ

-

7

207،000

نام محصول

سطح (هکتار)

تولید (تن)

میوه های دانه دار

586

6205/5

میوه های هسته دار

1057/5

16199/9

میوه های دانه ریز

850

11608/5

میوه های خشک

1036/5

2705/6

احداث باغات در اراضی شیبیدار و گیاهان دارویی

شرح عملیات

سطح /هکتار

ملاحظات

احداث یا اجرای بادام تلخ

50

روستای چناسک و امرودک با مشارکت منابع طبیعی

احداث یا اجرای بادام شیرین

5

روستای چناسک با مشارکت منابع طبیعی

احداث یا اجرای انگور

2

روستا ی چناسک با مشارکت منابع طبیعی

احداث گل محمدی

2

روستا ی چناسک با مشارکت منابع طبیعی

درحال اجرای گل محمدی

6

روستای زرجه بستان آقای رضایی

سطح زیرکشت زعفران شهرستان

5/5

 

مکان یابی و شناسایی روستا های مستعد گیاهان دارویی

10

چناسک ، زرجه بستان ، زیاران

شرح عملیات

سطح /هکتار

ملاحظات

پروژه اجرایی کشت بافتی گردو

5

برجی و علی بغدادی

پروژه داربستی کردن باغ انگور

12

8 بهره بردار

حفظ نباتات

فعالیتهای حفظ نباتات در سال زراعی 96-97

ردیف

عنوان فعالیت

سطح فعالیت (هکتار)

توضیحات

1

ردیابی و مبارزه با آفات عمومی (ملخ و جوندگان )

348

پیش بینی600هکتار ..در حال حاضرردیابی و کانون یابی اماکن ملخ در 7روستا

2

برنامه ریزی ، نظارت و مبارزه با آفات همگانی (سن غلات)

19246

پیش بینی20000هکتار..در حال حاضر ردیابی اماکن زمستان گذران سن در ارتفاعات و جمع آوری اطلاعات

3

برپایی و گسترش شبکه های پایش و پیش آگاهی

3100

درحال حاضرتشکیل شبکه پایش گندم جو 18500 هکتار. کلزا 2200هکتار

4

نظارت برکنترل آفات بیماریها و علفهای هرز محصولات کشاورزی باغی

تشکیل شبکه های مراقبت و پیش آگاهی 2650 هکتار.. نظارت بر مبارزه 5480 هکتار

پیش بینی 2800ومبرزه 5600هکتار..درحال حاضر ردیابی نظارت بر برنامه پیش گیری آفات و بیماریها

5

نظارت برکنترل آفات بیماریها وعلفهای هرز محصولات کشاورزی زراعی

47385

پیش بینی 58000هکتار...ودر حال حاضر نظارت بر مبارزه با علفهای هرزو ردیابی آفات و بیماریها

6

گسترش روش های نوین مبارزه با آفات و بهینه سازی روشهای کنترل آفات(مبارزه غیر شیمیایی)

112

پیش بینی 80هکتار..در حال حاضر نظارت و توسعه روشهای نوین و مبارزه غیر شیمیایی در گلخانه های سبزی و صیفی

7

ساماندهی ونظارت بر فروشگاههای پخش ،توزیع وعرضه سموم (کرایه خودرو، تعمیر خودرو)

47 مورد

برنامه ریزی ساماندهی فروشگاهها سموم و کلینیکهای گیاهپزشکی..در حال حاضر تشکیل اکیپ نظارت وبازدیدهای 15 روزه

8

ردیابی آفات قرنطینه داخلی

3421

پیش بینی 3500هکتار..نظارت بر تهالستان ها و باغات و گندم ...

مکانیزاسیون

اقدامات

سال 1396

تعداد

مبلغ

(میلیون ریال)

تسهیلات مکانیزاسیون

....

27860

کاهش ضایعات

نظارت بر کارکرد کمباین ها و صدور معاینه فنی

95 دستگاه

پلاک گذاری

شناسایی و بازدید از وسایل نقلیه

کشاورزی و تکمیل پرونده

252

صدور پلاک

252 مورد آماده برای بازدید کارشناس پلیس راهور

امور دام، طیور و زنبور عسل

ردیف

نوع فعالیت

تعداد واحد

ظرفیت اسمی

1

گاو شیری

67

13075راس مولد

2

گوساله پرواری

35

18990راس

3

گوسفند داشتی

6

3050 راس

4

بره پرواری

3

14300 راس

5

اجداد تخمگذار

2

20660قطعه خط d در هر دوره 64 هفته

6

مادر گوشتی

7

881950قطعه در هر دوره 64 هفته

7

مادر تخمگذار

4

616000در هر دوره 64 هفته

8

مرغ تخمگذار

17

5124000قطعه در هر دوره 64 هفته

9

پولت تخمگذار

11

1804019در هر دوره سه ماهه

10

نیمچه گوشتی

34

967900قطعه در هر دوره 2 ماهه

11

شترمرغ

2

230قطعه مولد و 2400قطعه کل گله

12

بلدرچین

1

100000قطعه در هر دوره 42 روزه

13

زنبور عسل

150زنبوردار

46207کیلوگرم عسل 9643کلنی زنبورعسل

تولید سالیانه فراورده های دام و طیور و درصد شهرستان به استان

نوع تولید

شهرستان تن در سال

استان تن در سال

درصد استان

شیر خام

116910

523253

22

گوشت قرمز

4055

25844

16

گوشت سفید

4532

60229

5/7

تخم مرغ

29057

50402

58

عسل

581/49

8/795

6

شیلات

تولید

بچه ماهی رها سازی شده

تعداد واحد فعال

نوع فعالیت

169 تن

186000 قطعه

21

ماهیان سردابی

(قزل آلا)

63/5 تن

70550 قطعه

14

ماهیان گرمابی

(کپور ماهیان)

2/3

____

9

ماهیان زینتی

(میلیون قطعه)

ترویج و آموزش کشاورزی

گزارش سالیانه فعالیت های آموزشی ترویجی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آبیک در سال 1396

عنوان برنامه

تعداد(مورد)

حجم (نفر روز)

کلاس/کارگاه آموزشی

127

2717

دوره مهارتی(فنی و حرفه ای)

7

645

گردهمایی آموزشی ترویجی

9

793

بازدید آموزشی

6

65

روز مزرعه

6

74

جمع کل

155

4294

مشخصات سایت های جامع الگویی تولیدی ترویجی و کانون های یاددهی یادگیری در سال1396

ردیف

محصول

مناطق تحت پوشش سایت

مساحت زیر سایت(هکتار)

شهرستان

مرکز

روستا

اصلی

تابعی

1

گندم آبی

آبیک

بشاریات غربی

عبدل آباد

4

76

2

گندم آبی

آبیک

بشاریات غربی

هزارجلفا

5.5

95

3

گندم آبی

آبیک

کوهپایه

اسدآباد

15

321

4

گندم آبی

آبیک

زیاران

زیاران

20

65

5

جو آبی

آبیک

بشاریات شرقی

یعقوب آباد

6

192.5

6

کلزا

آبیک

کوهپایه شرقی

یانس آباد و...

17

112.5

7

ذرت

آبیک

کوهپایه شرقی

گرجی قرایی

10

152

گزارش عملکرد آموزشی ترویجی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آبیک نه ماهه 1397

عنوان برنامه

تعداد(مورد)

حجم(نفرروز)

کلاس/کارگاه آموزشی

76

1631

دوره مهارتی(فنی و حرفه ای)

4

333

گردهمایی آموزشی ترویجی

7

260

بازدید آموزشی

3

69

روز مزرعه

3

52

انتقال یافته ها

2

28

نیازسنجی آموزشی ترویجی

1

34

جمع کل

96

2407

مشخصات سایت های جامع الگویی تولیدی ترویجی و کانون های یاددهی یادگیری در سال1397

ردیف

محصول

مناطق تحت پوشش سایت

مساحت زیر سایت(هکتار)

شهرستان

مرکز

روستا

اصلی

تابعی

1

گندم آبی

آبیک

زیاران

زیاران

1

16

آب و خاک

گزارش نهایی پروژه های اجرا شده آب و خاک شهرستان آبیک در سال 97

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

مشخصات فنی

محل اعتبار

اعتبار مصوب

اعتبار تخصیص

پیشرفت

1

ساماندهی اراضی کشاورزی

آتانک

کانال بتنی بطول 300 متر

استانی

400

300

100

2

ساماندهی اراضی کشاورزی

توداران

لوله گذاری کلافی بطول 500 متر

استانی

400

300

100

3

ساماندهی اراضی کشاورزی

عبدل آباد

کانال بتنی بطول 500 متر

استانی

600

500

100

4

ساماندهی اراضی کشاورزی

زیاران

کانال بتنی بطول 400 متر

استانی

400

400

100

5

ساماندهی اراضی کشاورزی

خوزنان

کانال سنگ و ملاتی 200 متر

استانی

300

300

100

6

ساماندهی اراضی کشاورزی

حسین آبادکرد

کانال بتنی بطول 400 متر

استانی

500

400

100

7

ساماندهی اراضی کشاورزی

یعغوب آباد

کانال بتنی بطول 400 متر

استانی

400

400

100

8

ساماندهی اراضی کشاورزی

کهوانک

لوله گذاری کلافی بطول 400 متر

استانی

400

300

100

9

ساماندهی اراضی کشاورزی

چناسک

کانال بتنی بطول 400 متر

استانی

500

450

100

10

ساماندهی اراضی کشاورزی

زیاران2

کانال بتنی بطول 1200 متر

استانی

2000

1300

100

11

ساماندهی اراضی کشاورزی

شهرستان

لوله گذاری بطول 320 متر

استانی

600

321

100

12

ساماندهی اراضی کشاورزی

کذلک

لوله گذاری کلافی بطول 1000 متر

استانی

350

250

100

13

ساماندهی اراضی کشاورزی

زرجه بستان

کانال بتنی بطول 375

استانی

500

400

100

جمع

6395 متر

7350

5621

گزارش نهایی پروژه های اجرا شده آب و خاک شهرستان آبیک در سال 97

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

مشخصات فنی

محل اعتبار

اعتبار مصوب

اعتبار تخصیص

پیشرفت

1

تامین آب

شکرناب

مرمت قنات بطول 150 متر

استانی

150

150

100

2

قنوات

کهوانک

مرمت قنات 500 متر

ملی

500

500

100

3

قنوات

کوندج

مرمت قنات 900 متر

ملی

500

500

100

جمع

1550

1150

1150

گزارش نهایی پروژه های اجرا شده آب و خاک شهرستان آبیک در سال 97

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

مشخصات فنی

محل اعتبار

اعتبار مصوب

اعتبار تخصیص

پیشرفت

1

افزایش تولید محصولات زراعی

حسین آبادرضی

راه بین مزارع بطول 2000 متر

استانی

300

291

100

جمع

2000

 

300

291

 

گزارش نهایی پروژه های اجرا شده آب و خاک شهرستان آبیک در سال 97

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

مشخصات فنی

محل اعتبار

اعتبار مصوب

اعتبار تخصیص

پیشرفت

1

پایاب چاه دشت

زعفران

لوله گذاری 400 متر

ملی

300

300

100

2

پایاب چاه دشت

یزبر

لوله گذاری 2400 متر

ملی

2500

2500

100

3

پایاب چاه دشت

شهرستان

لوله گذاری 4300 متر

ملی

2000

2000

100

4

پایاب چاه دشت

قاضی کلایه

لوله گذاری 2100 متر

ملی

500

500

100

5

پایاب چاه دشت

زیاران

لوله گذاری 250 متر

ملی

310

310

100

6

پایاب چاه دشت

حسین آبادرضی

لوله گذاری 2000 متر

ملی

1500

1500

100

7

پایاب چاه دشت

قشلاق

لوله گذاری 2050 متر

ملی

1600

1600

100

جمع

13500 متر

 

8710

8710

 

گزارش نهایی پروژه های اجرا شده آب و خاک شهرستان آبیک در سال 97

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

مشخصات فنی

محل اعتبار

اعتبار مصوب

اعتبار تخصیص

پیشرفت

توضیحات

1

آبیاری تحت فشار

قزانچال

6/11 هکتار تیپ

ملی

1160

1160

100

آقای محمد امیری مافی

2

آبیاری تحت فشار

یانس آباد

23 هکتار بارانی

ملی

1725

1725

100

آقای بابک ناصحی

3

آبیاری تحت فشار

یانس آباد

8/24 هکتار بارانی و قطره ایی

ملی

2480

2480

100

آقای بهمن بیاضیان

4

آبیاری تحت فشار

حسین آبادرضی

4/17 هکتار بارانی

ملی

1430

1430

100

آقایان محمدبیرامی و مصطفی کلزتی

5

آبیاری تحت فشار

بهجت آباد

6/5 هکتار بارانی

ملی

560

560

100

آقای موسی نجفی

6

آبیاری تحت فشار

زاغه

6/11 هکتار بارانی

ملی

1160

1160

100

آقای محرمعلی مافی

7

آبیاری تحت فشار

شهرآباد

16 هکتار بارانی

ملی

1600

1600

100

آقای امیردنیامالی

8

آبیاری تحت فشار

یانس آباد

178 هکتار تلفیقی

ملی

17800

17800

100

شرکت بوی گندم

9

آبیاری تحت فشار

قشلاق

4 هکتار قطره ایی

ملی

400

400

100

خانم اصلی قراتوبره

10

آبیاری تحت فشار

حلال آباد

70 هکتار کم فشار

ملی

3850

3850

100

عمومی روستا

جمع

362 هکتار

 

32165

32165

   

امور اراضی

ردیف

شاخص ارزیابی

سال96

سال 97 تاکنون

1

امور باقیمانده اصلاحات ارضی

-

2 مورد: 1- روستای زرجه بستان نسبت به تمامی زارعین.

2- مزرعه اشرف آباد نسبت به 2 نفر از زارعین

3

نظارت

نظارت بر طرح های واگذاری

71 هکتار

541 هکتار

12 مورد

25 مورد

4

حفظ کاربری

اراضی کشاورزی

پوشش حفاظتی در اراضی کشاورزی

15000 هکتار

15000 هکتار

تشکیل کشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی

5 گشت

5 گشت

نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری

تبصره 1 ماده 1

118 مورد- 120 هکتار

80 مورد- 101 هکتار

تبصره 4 ماده 1

103 مورد- 100 هکتار

93 مورد- 95 هکتار

5

سند دار کردن اراضی

تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی

در راستای تعیین تکلیف 350 هکتار

در راستای تعیین تکلیف 290 هکتار

7

مجوزات صادر

تبصره1

11 مورد-20.6 هکتار

3 مورد-1 هکتار

تبصره4

27 مورد-92 هکتار

5 مورد-2 هکتار

8

اجرای ماده 38 اصلاحات ارضی

 

15 مورد

12 مورد

9

دوره های آموزشی اجرا شده

 

70 نفر روز

96 نفر روز

توزیع سوخت یارانه­ای

گزارش توزیع سوخت یارانه­ای زیر بخش کشاورزی شهرستان آبیک

ردیف

نوع فعالیت

مقدار مصرف سال95 (لیتر)

مقدار مصرف سال96 (لیتر)

درصد مصرف

1

گلخانه

771000

541000

3%

2

قارچ

807000

1065100

6%

3

صنایع تبدیلی

799500

1170000

7%

4

دامداری

1512600

1793500

10%

5

مرغداری

5417350

4184650

25%

6

ماشین آلات

8325200

8386550

49%

جمع کل

17632650

17140800

100 %

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/16
تعداد بازدید:
134
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal